برگزاری زیارت پرفصض عاشورا

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا به مناسبت گرامی داشت هفته ورزش وتربیت بدنی

1396/07/30

فرم های شورایی صنفی

فرم های شورایی صنفی

1396/07/29

برگزاری زیارت پرفیض عاشورا

برگزاری زیارت پرفیض عاشورا به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش

1396/07/26

تبریک هفته تربیت بدنی

تبریک هفته تربیت بدنی

1396/07/26

برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویی دانشگاه هرمزگان به صورت جشنواره ای

برگزاری مسابقات ورزش های همگانی به صورت جشنواره درخوابگاه پردیسدانشگاه هرمزگان

1396/03/08

برنامه غذایی از تاریخ20آذر لغایت26 آذر 95

برنامه غذایی از تاریخ20آذر تا 26آذر 95

1395/07/17