برگزاری کارگاههای مهارت های زندگی در نیمسال اول تحصیلی 97-96

امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی بسیاری از افراد در رویارویی با مسایل زندگی فاقد توانایی های لازم و اساسی هستند . با توجه به اهمیت نقش جوانان و حضور این گروه سنی در دانشگاهها  براهمیت اموزش مهارت های زندگی تاکید می شود .

 اداره مشاوره دانشگاه  هرمزگان با در نظر گرفتن این مهم  در نیمسال اول تحصیلی 97-96  اقدام به برگزاری تعداد 11 کارگاه با عناوین مدیریت استرس ، کنترل خشم ، مهارت های برقراری ارتباط موثر ، اشنایی با عوارض داروهای روانگردان ، اموزشهای پیش از ازدواج و ... در محل سالن فارابی و خوابگاههای فاطمیه و امیراباد نموده است.