غریب آب رود

مدیر امور دانشجویی

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حقوق عمومی

 

1-      تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی.

2-      اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاههای دانشجویان.

3-      تنظیم برنامه های لازم جهت برقراری ارتباط مناسب بین اساتید و دانشجویان.

4-      برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن و همچنین  تأمین  و اداره خوابگاههای دانشجویی و مراقب در مسائل انضباطی آنها.

5-      انجام خدمات مربوط به ارائه کمکهای مالی و وامهای دانشجویی به دانشجویان واجد شرایط.

6-      انجام امور مربوط به تسویه حساب وامهای صندوق رفاه دانشجویان.

7-      نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروههای آموزشی.

8-      نظارت برحسن اداره سلف سرویس و خوابگاههای دانشجویی از لحاظ کیفیت و کمیت ، تغذیه و بهداشت محیط.

9-      برنامه ریزی جهت به کارگیری دانشجویان در امور مختلف.

10- برنامه ریزی در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها.

11- نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنمائیهای  لازم در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی به دانشجویان.

12- انعکاس نظرات و پیشنهادات دانشجویان به مقامات مسئول دانشگاه.

13- بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذی ربط دانشگاه و یا سایر مراجع.

14- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.