مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی:

علی نیکبخت

رئیس مرکز مشاوره دانشجویی

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

1-      نظارت و رسیدگی به وضعیت روحی ، روانی و بهداشتی دانشجویان و ارائه راهنماییهای لازم در زمینه های مختلف.

2-      نظارت بر رعایت بهداشت سلف سرویس ها، خوابگاهها و سایر اماکن متعلق به دانشگاه با همکاری مدیریت امور دانشجویی.

3-      تأمین خدمات بهداشتی و درمانی دانشجویان و کارکنان.

4-      انجام خدمات مشاوره ای با دانشجویان و خانواده آنان (در صورت لزوم) به منظور آگاهی از مشکلات آنان.

5-      برقراری ارتباط با واحدهای مختلف دانشگاه به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت های فوق برنامه در ارتباط با اهداف مرکز.

6-      پیش بینی و اقدامات لازم در زمینه تهیه دارو و لوازم بهداشتی و نظارت وکنترل در مصرف آن.

7-      معاینه و معالجه سراپایی دانشجویان.

8-      ثبت و نگهداری سوابق درمانی دانشجویان .

9-      پی گیری وضعیت دانشجویانی که در مراکز پزشکی بستری می شوند.

10-  اظهار نظر درباره گواهی نامه های پزشکی دانشجویان که توسط پزشکان دیگر تجویز شده باشند.

11-  تهیه و تنظیم جدول زمان بندی شده به منظور استفاده دانشجویان و کارکنان از خدمات درمانی مرکز.

12-  نظارت مستمر بر نحوه فعالیت پزشکان، مشاوران، پرستاران و سایر پرسنل بهداشتی ، درمانی مرکز.

13-  برگزاری کلاس ها و کارگاههای آموزشی در جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی دانشجویان.

14-  ارتباط با انجمن ها، نهادها ، سازمان ها و ادارات مرتبط با امر بهداشت ، درمان و مشاوره.

15-  تهیه و توزیع نشریه های مختلف مربوط بر اساس نیازهای موجود.

16-  ارائه گزارش های لازم به معاونت های دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی در زمینه های مربوط.

17-  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

معصومه پایکار

- کارشناس مسئول خدمات مشاوره

- مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

1- انجام امور مربوط به خدمات مشاوره شامل: ازدواج، تحصیلی، خانواده، روان درمانی و روان سنجی

2- انجام امور مربوط به برگزاری و تدریس کارگاه های آموزشی

3- انجام امور مربوط به پیشگیری اولیه از اعتیاد

4- انجام امور مربوط به ارتقاء سلامت روان

5- انجام امور مربوط به تهیه گزارش

6- انجام امور مربوط تدوین برشور و کتابچه آموزشی

احترام عیوضی

- کارشناس خدمات مشاوره

-  مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مشاوره

1- انجام امور مربوط به خدمات مشاوره

2- نجام امور مربوط به برگزاری کارگاه های آموزشی

3- انجام امور مربوط به کانون همیاران سلامت

4- انجام امور مربوط به ارتقاء سلامت روان

5- انجام امور مربوط به تدوین برشور و کتابچه آموزشی

6 - انجام امور مربوط به مددکاری دانشجویان

نرگس خاتون محسنی

- کارشناس و مسئول دفتر مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی

- مدرک تحصیلی کارشناسی

1- انجام امور مربوط به پذیرش مراجع ، تعیین وقت ، تشکیل پرونده ، ثبت آمار روزانه مشاوره (تعداد، ساعت ، کارشناس )

2- انجام امور مربوط به کلیه مکاتبات اداری ، بایگانی ، ارسال و دریافت نامه ها

3- انجام امور مربوط به تنظیم برنامه های کارشناسان و هماهنگی با آنان .

4- انجام امور مربوط به تایپ مواردی از قبیل گزارش عملکرد ، ثبت صورت جلسه ها ، بروشور ، جزوات آموزشی .

5-     انجام امور مربوط به پیگیری امور مربوط به امور اداری مرکز و هماهنگی های لازم در خصوص اجرای برنامه های در دست اقدام .

 

خدیجه احمدی نسب

-کارشناس کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای انضباطی دانشجویان

- مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد جامعه شناسی

1- انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون موارد خاص دانشجویان

2- انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان