دانشگاه هرمزگان
آزمایشگاه مرکزی کتابخانه مرکزی پرتال اعضای هیأت علمی آموزش های مجازی و آزاد
EnAr ورود

نشریات دانشگاه

نشریه علمی بوم شناسی آبزیان
مدیر مسؤول: دکتر مرتضی یوسف زادی
نشریه پژوهش های فرسایش محیطی
مدیر مسؤول: دکتر احسان کامرانی
دو فصل نامه ادبیات روایی
مدیر مسؤول: دکتر اسدالله نوروزی
دو فصل نامه مشارکت و توسعه اجتماعی
مدیر مسؤول: دکتر هدایت الله نیکخواه
3   1
بازدید امروز: 15    بازدید کل: 1526