معاونت پژوهش و فناوری
EnAr

تعهد مقاله برای دانشجویان مقطع دکتری متقاضی استفاده از فرصت تحقیقاتی

تعهد مقاله مازاد بر مقالات مصوب تحصیلات تکمیلی به عنوان شرط دفاع

عطف به مصوبه سومین جلسه شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه به شماره 96/302/239 مورخ 96/04/11 در مورد لزوم ارائه یک مقاله معتبر مستخرج از فعالیت های انجام شده در دوره فرصت تحقیقاتی برای دانشجویان مقطع دکتری استفاده کننده از فرصت تحقیقاتی داخل و خارج کشور(مازاد بر مقالات مصوب تحصیلات تکمیلی به عنوان شرط دفاع) نکات ذیل قابل توجه است:

 

1- برای فرصت تحقیقاتی داخلی مقاله JCR یا علمی پژوهشی و برای فرصت خارجی فقط مقاله JCR مورد تایید می باشد.

2- نام صحیح دانشگاه هرمزگان در مقالات JCR به صورت University of Hormozgan می باشد.

3- ترتیب اسامی نویسندگان مقالات به صورت: نام دانشجو، نام استاد راهنمای داخل(به عنوان نویسنده مسئول)، نام استاد مقصد و مشاوران می باشد.

4- همانند مقالات مصوب تحصیلات تکمیلی به عنوان شرط دفاع، به مقاله تعهد فرصت تحقیقاتی نیز امتیاز تعلق می گیرد.

5- درج اسامی افرادی به جز استاد راهنمای مقصد در مقاله تعهد فرصت، بلامانع است.

بازدید امروز: 2    بازدید کل: 94