معاون دانشجویی

1-      ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحد های ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.

2-       تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و دستور جلسات  مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

3-      ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.

4-      پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتهای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.

5-      نظارت بر واحدهای تابعه  به منظور حصول  اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها.

6-      برنامه ریزی، تنظیم فعالیت ها و پیشنهاد بودجه  سالیانه  معاونت  ذی ربط مطابق با اولویتهای  دانشگاه.

7-      همکاری با سایر معاونتها جهت حسن اجرای برنامه های دانشگاه.

8-      اداره ونظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشجویی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوط.

9-      راه اندازی و مدیریت فرآیند مشاوره امور دانشجویی دانشگاه در زمینه های تحصیلی ، رفاهی، سلامت.

10- نظارت بر فعالیتهای مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان.

11- برنامه ریزی جهت مدیریت و ارتقای امور صنفی، رفاهی،بهداشتی و سلامت دانشجویان دانشگاه.

12- رصد و ارزیابی وضعیت صنفی ، رفاهی ، بهداشتی و سلامت دانشگاه و ارائه گزارش به رئیس دانشگاه.

13- زمینه سازی جهت مشارکت ، همراهی و همدلی دانشجویان برای ارتقای وضعیت دانشگاه.

14- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.