اداره تربیت بدنی:

امین دلاوری

رئیس اداره تربیت بدنی

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تربیت بدنی فیزیولوپی ورزشی

1-      اداره کلیه امور تربیت بدنی دانشجویان دانشگاه .

2-      برنامه ریزی برای برگزاری المپیاد های ورزشی و جشنواره های ورزشی درون دانشگاهی.

3-      انتخاب مربیان ورزش برای رشته های مختلف ورزشی فعال در طول سال تحصیلی.

4-      نظارت برعملکرد مربیان ورزشی و کنترل کارکرد آنها.

5-      اجرای سیاستها و خط مشی های تعیین شده در خصوص فعالیتهای ورزشی.

6-      برنامه ریزی و تنظیم برنامه های ورزشی دانشجویان و کارکنان و نظارت بر حسن اجرای آنها.

7-      ایجاد تسهیلات لازم و همچنین تشویق و ترغیب دانشجویان وکارکنان دانشگاه جهت شرکت در فعالیتهای ورزشی.

8-      نظارت بر امور نگهداری و بهره برداری از تأسیسات، میادین و امکانات ورزشی دانشگاه با همکاری واحدهای ذی ربط.

9-      پیش بینی و نظارت بر تهیه وسایل ورزشی مورد نیاز دانشجویان و کارکنان.

10-  برگزاری مسابقات ورزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

11-  ارزشیابی کار دانشجویان در مورد واحد ورزشی از طریق انجام آزمون های لازم.

12-  فراهم آوردن تسهیلات لازم برای گسترش و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه.

13-  پیشنهاد برنامه های لازم به شورای ورزشی و تنظیم صورتجلسات آن و اجرای برنامه های مربوط.

14-  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

موسی آخش جان

کارشناس تربیت بدنی دانشجویان پسر

مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

1-  برگزاری واحدهای تربیت بدنی عمومی 1 و 2، دروس تخصصی رشته تربیت بدنی جهت استعداد یابی دانشجویان ورزشکار

2-  برگزراری اردوهای ورزشی

3-  برنامه ریزی و برگزاری اردوهای تدارکاتی شرکت کنندگان مسابقات قهرمانی و المپیاد های دانشجویی

4-  برنامه ریزی جهت توسعه ورزش همگانی

5-  برنامه ریزی جهت توسعه ورزش قهرمانی

6-      نظارت بر برگزاری مسابقات انجمن های ورزشی دانشجویان

7-      تهیه و تدوین بودجه ورزشی اعزام تیم های ورزشی به مسابقات منطقه ای و المپیادهای کشوری

8-      نظارت مستمر بر فعالیت های انجمن های ورزشی پسران

9-      برگزاری انتخابات دبیران انجمن های ورزشی پسران

10-  تهیه و تنظیم برنامه استفاده دانشجویان از سالن و میادین ورزشی و نظارت بر فعالیت های آنها

11-  مسئولیت فنی و اجرایی مسابقات درون دانشگاهی و برون دانشگاهی

12-  برگزاری مسابقات ورزشی درون دانشگاهی پسران

13-  پیگیری و هماهنگی استفاده از خدمات ورزشی دیگر دستگاه ها جهت فعالیت های ورزشی دانشجویان و کارکنان

14-  نظارت بر کاردانشجویی انجمن های ورزشی پسران

15-  پیگیری و ارتباط با هیات های ورزشی استان جهت برنامه ریزی فعالیت های ورزشی دانشجویان

    خدیجه خباز

   کارشناس تربیت بدنی دانشجویان دختر

1-      پیش بینی بودجه تربیت بدنی در فعالیت های فوق برنامه اداری یکساله

2-      کنترل فعالیت های مالی اداره تربیت بدنی در چهارچوب مقررات

3-      روًیت دستورالعمل ها و آیین نامه ها، ارجاء ، پیگیری و تهیه کلیه پیش نویس نامه های اداری

4-      نظارت مستمر بر فعالیت های انجمن های مختلف ورزشی خواهران

5-      فراهم آوردن مقدمات مربوط به آمادگی ورزشکاران دانشگاهی برای شرکت در جشنواره ورزشهای همگانی، المپیاد ورزشی دانشجویان سراسر کشور

6-      نظارت بر کاردانشجویی و تنظیم نامه مربوطه

7-      پیگیری کار تنظیم قرارداد های مربیان ورزشی(مسابقات داخل و خارج از دانشگاه بر اساس آیین نامه حق التعلیم وزارتخانه)

8-      برگزاری کلاس مربیگری بسکتبال (حق التعلیم ورزشی به دانشجویان دختر)

9-      برگزاری کلاس مربیگری بسکتبال (حق التعلیم ورزشی به دانشجویان دختر)

 

آرش محمد حسینی

کارشناس اماکن و سالن ها

1-      نظارت مستمر بر نگهداری کلیه اماکن و میادین ورزشی و بهره وری هر چه بیشتر از آنها

2-     کنترل فنی تجهیزات ورزشی موجود در سالن ها و اماکن ورزشی

3-     ارایه گزارش سامانه از نحوه کارکرد و ساعات حضور پرسنل خدمات و سرایدار سالن ورزشی به مقام مافوق

4-     پیگیری مستمر و روزانه در جهت رفع نقایص و مشکلات موجود در اماکن ورزشی

5-     خرید و تهیه لوازم تجهیزات مورد استفاده دانشجویان در فضاهای ورزشی

6-     سرپرستی تیم های ورزشی اعزامی به مسابقات کشوری و منطقه ای(پسران)

7-     کنترل و برنامه ریزی سالن ورزشی مجتمع بصیرت

8-     انجام امور مربوط به تنظیم قرارداد اجاره سالن واقع در مجتمع بصیرت

9-     انجام امور مربوط به کارپردازی اداره تربیت بدنی