-کارشناس کمیسیون بررسی موارد خاص و شورای انضباطی دانشجویان

 

- مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 

1- انجام امور مربوط به دبیرخانه کمیسیون موارد خاص دانشجویان

 

2- انجام امور مربوط به دبیرخانه شورای انضباطی دانشجویان